FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

सहभागी हुन पठाउने सम्बन्धमा- सामुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon 2SCHOOLS २०७७१००५ सहभागी हुन पठाउने सम्बन्धमा.pdf

घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१००५ घर नक्सा पास सम्बन्धि सूचना.pdf

Invitation of Bids for the Construction Road Works

PDF icon २०७७१००५ Invitation of Bids for the Construction Road Works.pdf

सुपरिबेक्षक र गणक पदको पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७१००५ पाठ्यक्रम सम्बन्धि सूचना.pdf

दरखास्त अस्वीकृत गरिएको सूचना

PDF icon २०७७१००४ दरखास्त अस्वीकृत गरिएको सूचना.pdf

दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना

PDF icon २०७७१००४ दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना.pdf

आशयको सूचना

PDF icon २०७७१००४ आशयको सूचना.pdf

सहभागिता सम्बन्धमा- समुदायिक विद्यालयहरू सबै

PDF icon २०७७०९२६ सहभागिता सम्बन्धमा.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ठे नं. SMP/077-78/NCB/GO/08

PDF icon २०७७०९२६ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

सूचना

PDF icon २०७७०९१७ सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७७०९१५ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Invitation for Bids for the construction of Building work

PDF icon २०७७०९१५ Invitation for bids for the Construction of Building works.pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०९१५ घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना.pdf

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०९१२ कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf

सूचना सच्याईएको बारे

PDF icon २०७७०९१२ सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा.pdf

आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०९१० आन्तरिक आय सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

पठन पाठन पुन: स्थगित गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon 2SCHOOLS २०७७०९०५ पठन पाठन पुन स्थगन गर्ने बारे.pdf

पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०८२९ पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना.pdf

उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०८२५ उद्यम विकास सहजकर्ता छनौट सम्बन्धमा.pdf

Invitation For Bid for procurement of Fabricated Steel Parts for trail Bridge

PDF icon २०७७०८१८ Invitation For Bid for procurement of Fabricated Steel Parts for trail Bridge.pdf

निर्माण कार्यको लागि सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८१७ सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना.pdf

सडक निर्माण कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८१४ सडक कालोपत्रे कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

सडक निर्माण कार्यको लागी ठेक्का आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८११ सडक निर्माण कार्यको लागी ठेक्का आह्वानको सूचना.pdf

सडक निर्माण कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०८११ सडक निर्माण कार्यको लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना.pdf

युवा पहिचानको लागि युवाका विचार लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा

PDF icon २०७७०८०९ युवा पहिचानको लागि युवाका विचार लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा.pdf

Pages