FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०७

PDF icon २०७८०३०७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०६ गते

PDF icon २०७८०३०६ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०४ गते

PDF icon २०७८०३०४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०४ गते

PDF icon २०७८०३०४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि जानकारी

PDF icon २०७८०३०३ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७७८।०३।०२ गते

PDF icon २०७८०३०२ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०१ गते

PDF icon २०७८०३०१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३१ गते

PDF icon २०७८०२३१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।३० गते

PDF icon २०७८०२३० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२८ गते

PDF icon २०७८०२२८ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२७ गते

PDF icon २०७८०२२७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२६ गते

PDF icon २०७८०२२६ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२५ गते

PDF icon २०७८०२२५ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोभिड खोप पहिलो मात्रा सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०२२४ कोभिड खोप पहिलो मात्रा सम्बन्धि सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२४ गते

PDF icon २०७८०२२४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२३

PDF icon २०७८०२२३ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२१ गते

PDF icon २०७८०२२१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।२० गते

PDF icon २०७८०२२० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

बार्षिक मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा- ( विद्यालयहरू सबै)

PDF icon 2SCHOOLS २०७८०२१९_२९९४ बार्षिक मूल्याङ्कन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१९ गते

PDF icon २०७८०२१९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।१८ गते

PDF icon २०७८०२१८ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१७ गते

PDF icon २०७८०२१७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

Invitation for Bids for the supply of Medicines

PDF icon २०७८०२१६ Invitation for bids.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।१६ गते

PDF icon २०७८०२१६ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।१४ गते

PDF icon २०७८०२१४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

Pages