FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना - वडा कार्यालयहरू सबै

PDF icon 2WARDS २०७८०४११_६७ सामजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७८०४१० कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०४।०७ गते

PDF icon २०७८०४०७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon २०७८०४०४ आशयको सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।३१

PDF icon २०७८०३३१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

सूचना

PDF icon २०७८०३२२ सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१८

PDF icon २०७८०३१८ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१७

PDF icon २०७८०३१७ कोरोना अपडेट.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।१५ गते

PDF icon २०७८०३१५ कोरोना अपडेट.pdf

नवौ नगर सभाको पहिलो बैठकका निर्णयहरू

PDF icon २०७८०३०८ नवौ नगर सभा पहिलो बैठकका निर्णयहरू.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१४

PDF icon २०७८०३१४ कोरोना अपडेट.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१३

PDF icon २०७८०३१३ कोरोना अपडेट.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।११ गते

PDF icon २०७८०३११ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।१० गते

PDF icon २०७८०३१० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट दैनिक २०७८।०३।०९ गते

PDF icon २०७८०३०९ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०८

PDF icon २०७८०३०८ कोरोना अपडेट देनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०७

PDF icon २०७८०३०७ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०६ गते

PDF icon २०७८०३०६ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०४ गते

PDF icon २०७८०३०४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०४ गते

PDF icon २०७८०३०४ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि जानकारी

PDF icon २०७८०३०३ समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा.pdf

कोरोना अपडेट २०७७८।०३।०२ गते

PDF icon २०७८०३०२ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०३।०१ गते

PDF icon २०७८०३०१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३१ गते

PDF icon २०७८०२३१ कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

कोरोना अपडेट २०७८।०२।३० गते

PDF icon २०७८०२३० कोरोना अपडेट दैनिक.pdf

Pages