FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
जनशक्ति छनौट मापदण्ड २०७६ प्रथम संसोधन सहित PDF icon २_३_१ जनशक्ति छनौट मापदण्ड संसोधन २०७६०९१० सहित.pdf
आर्थीक ऐन २०७६ PDF icon आर्थिक विधेयक २०७६.pdf
शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ PDF icon शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075.pdf
फोहोरमैला व्यबस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon फोहोरमैला व्यबस्थापन ऐन २०७५ राजपत्र.pdf
मदिरा विक्रि वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका २०७५ PDF icon मदिरा विक्रि वितरण ,व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका २०७५.pdf
आ व २०७५-०७६ करको दररेट PDF icon करका दरहरु-२०७५-२०७६.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
शुक्लाफाटा नपा एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon शुक्लाफाटा नपा एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ .pdf
शिक्षा कार्यविधि २०७५ PDF icon शिक्षा कार्यविधि २०७५ राजपत्र -.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन२०७५ PDF icon १_२_९ शुक्लाफाँटा नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन२०७५.pdf
शुक्लाफाटा नगरपालिका स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५ PDF icon २_४ शुक्लाफाटा नगरपािलका स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समितिले ऊजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ PDF icon १_२_३ न्यायिक समिति ऊजुरी किनारा गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
१_२_५ कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon १_२_५ कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
शुक्लाफाँटा नगर कार्यपालिका,प्रथम नगर सभा,द्रोसो विधेक सभाबाट पारित ऐन,कानुन,नियमावली,कार्यविधि,निर्देशिका र आचार स‌हिता (आ।व..२०७४।०७५) PDF icon एफ एम संचालन व्यवस्थापन २०७४., PDF icon शु स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.2074, PDF icon शुक्लाफाँटानगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा काय समपदन नियमावली २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा कार्य विभाजन नियमावली २०७४., PDF icon शुक्लाफाटा नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४., PDF icon शुक्लाफाटा नगरपालिका योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा नपा आथिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थाीत गर्न बनेको ऐन,२०७४, PDF icon शुक्लाफाटा निर्णय अधिकार पतरको प्रमाणित (कार्यविधि) नियमावली २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय तहको विनियोजित एन २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना २०७४, PDF icon शुक्लाफाटा स्थानीय राजपत्रको २०७४.
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४ PDF icon १_२_२ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४ PDF icon १_२_१ शुक्लाफाटा नपा आथिक कार्यविधि नियमित र व्यवस्थाीत गर्न बनेको ऐन,२०७४.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon १_१_२ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको विनियोजित एन २०७४.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४ PDF icon १_१_१ शुक्लाफाटा स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय शासन सोत पुस्तीका PDF icon स्थानीय शासन सोत पुस्तीका
नमुना कानुन संगालो-स्थानिय निकाय २०७४ PDF icon नमुना कानुन संगालो-स्थानिय निकाय २०७४
ऐन तथा निदेशिका २०७४ PDF icon Final District 1-75 Corrected Last for RAJPATRA, PDF icon जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय नियमावली, २०७४
नगर सभा २०७४ PDF icon नगर सभा २०७४
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४ PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४
स्थानीय तहको शासन /परिचालन/ ऐन निदेसीका २०७४ PDF icon स्थानीय तहको शासन सञ्चालन, PDF icon स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश २०७४
स्थानीय तहको सोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन PDF icon स्थानिय तहको सोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
शुक्लाफाटा नपा ऐन नियमावली,कार्यविधि स‌ँगालो २०७४ ०७५ PDF icon शुक्लाफांटा नगरपालिका ऐन,नियमावलि,कार्यविधि संगालो.pdf
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ PDF icon स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ (1).pdf
अाथिक स‌केत वगीकरण PDF icon आथिक सकेत वगीकरण.pdf
अगेजी नाम र छाप PDF icon अङुेजी नाम र छाप.PDF
केही नितिगत निर्णयहरु PDF icon केही नितिगत निर्णयहरु
दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धी निर्देशीका PDF icon दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धी निर्देशीका
व्यतिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशीका PDF icon व्यतिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशीका
Social Security Karyabidhi_new naya sansodhan PDF icon Social Security Karyabidhi_new naya sansodhan
सावजनिक खरिद ऐन २०६३ PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४ PDF icon सुचनाको हक सम्बन्धि एेन २०६४
स्थानीय स्वायत शासन एेन २०५६ PDF icon Sthaniya Swaetta Sasan Niyemawali 2056 (1).pdf
स्थानीय स्वायत शासन एेन २०५५ PDF icon Sthaniya Swaetta Sasan Ain 2055.pdf

Pages