FAQs Complain Problems

न्यायिक समितिले ऊजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन २०७५