FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०९ गते

PDF icon २०७७०३०९.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०८ गते

PDF icon २०७७०३०८.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ठे न २९ र ३०

PDF icon २०७७०३०८ बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०७ गते

PDF icon 20770307.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०६ गते

PDF icon 20770306.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०५ गते

PDF icon २०७७०३०५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०४ गते

PDF icon २०७७०३०४.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०३ गते

PDF icon २०७७०३०३.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०२ गते

PDF icon २०७७०३०२.pdf

कार्यालय २ सिफ्टमा संचालन गर्ने सम्बन्धि सूचना

PDF icon २०७७०३०२ कर्मचारि सिफ्ट सूचना.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०३।०१ गते

PDF icon २०७७०३०१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३२ गते

PDF icon २०७७०२३२.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।३० गते

PDF icon २०७७०२३०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२९ गते

PDF icon २०७७०२२९.pdf

सडक सोलार वत्ती जडान कार्यकालागि सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

PDF icon २०७७०२२९.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२८ गते

PDF icon २०७७०२२८.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२७ गते

PDF icon २०७७०२२७.pdf

हाईब्रिड गरिमा धानको क्षतिपुर्ति वितरण गर्ने वारे सूचना

PDF icon २०७७०२२६ हाईब्रिड गरिमा धानको क्षतिपुर्ति वितरण गर्ने वारे सूचना.pdf, PDF icon गरिमा धान क्षतिको विवरण final.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२६ गते

PDF icon २०७७०२२६.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२५ गते

PDF icon २०७७०२२५.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२२ गते

PDF icon २०७७०२२२.pdf

Invitation for Bid- SMP/BTR/NCB/32/2076/2077

PDF icon Invitation For Bids.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२१ गते

PDF icon २०७७०२२१.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।२० गते

PDF icon २०७७०२२०.pdf

कोरोना अपडेट २०७७।०२।१९ गते

PDF icon DAO क्वारेनटाईन विवरण.pdf

Pages