FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents

यस नपामा काजमा रहेका कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धमा

PDF icon काज.pdf

कर्मचारी विवरण अध्यावधिक गरीएको वारे

PDF icon कमरचारीकेा विवरण.pdf

उपभाेत्ता समिति गठन हुने सम्बन्धमा

PDF icon उपभात्ता समिति गठन हुने सम्बन्धमा.pdf

यस झलारिपिपलाडी नपामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सर्म्पक न‌म्बर

PDF icon यस झलारिपिपलाडी नपामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सर्म्पक न‌म्बर.pdf

चालु अा .व २०७३ २०७४मा संचालन हुने याेजनाहरूकाे उपभाेता समिति गठन हुने सम्बन्धमा सुचना सुचना सुचना

चालु अा .व २०७३ २०७४मा संचालन हुने याेजनाहरूकाे उपभाेता समिति गठन हुने सम्बन्धमा सुचना सुचना सुचना

PDF icon rajesh suchana.pdf

जनसहभागीतामा आधारित सौय सडक वती कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताब पेस गर्ने समबन्धि सूचना

PDF icon जनसहभागीतामा आधारित सौय सडक वती कार्यक्रम.pdf

सामािजक सुरक्षा भत्ता नया नाम दर्ता गने सम्बन्धमा

PDF icon Scan.pdf

निर्माण सम्पन्न पूराना घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

निर्माण सम्पन्न पूराना घरहरुको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।म्याद थप गरिएको

PDF icon Scan.pdf

Notice about the exams of "LGCDP Focal Person"

PDF icon CCF07062016.pdf

आ.व.२०७२ ०७३ को दोसो र तेसो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भता बितरण सूचना

PDF icon सामजिक सुरक्षा भता वितरण सम्बन्धि सूचना २०७२ ०७३ को दोसो र तेसो चौमासिक.pdf

"स्वच्छ सफा र सुन्दर राखौ हामाे नगर "

"स्वच्छ सफा र सुन्दर राखौ हामाे नगर "

स्थानीय स्वायत शासन एेन २०५५

PDF icon Sthaniya Swaetta Sasan Ain 2055.pdf

नगर विकास योजना दोस्रो नगर परिषदबाट पारित बार्षिक नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

PDF icon Nagar-Bikas-Yojana_Jhalaripipladi.pdf

बालभेला

PDF icon Bal Bhela Report_JP final.pdf

Pages