FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४ PDF icon स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४
स्थानीय तहको शासन /परिचालन/ ऐन निदेसीका २०७४ PDF icon स्थानीय तहको शासन सञ्चालन, PDF icon स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी आदेश २०७४
स्थानीय तहको सोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन PDF icon स्थानिय तहको सोत परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
शुक्लाफाटा नपा ऐन नियमावली,कार्यविधि स‌ँगालो २०७४ ०७५ PDF icon शुक्लाफांटा नगरपालिका ऐन,नियमावलि,कार्यविधि संगालो.pdf
स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ PDF icon स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश, २०७४ (1).pdf
अाथिक स‌केत वगीकरण PDF icon आथिक सकेत वगीकरण.pdf
अगेजी नाम र छाप PDF icon अङुेजी नाम र छाप.PDF
केही नितिगत निर्णयहरु PDF icon केही नितिगत निर्णयहरु
दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धी निर्देशीका PDF icon दलित जातिय अनुसुची सम्बन्धी निर्देशीका
व्यतिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशीका PDF icon व्यतिगत घटना दर्ता सम्बन्धी निर्देशीका

Pages